ICT voor verbetering dienstverlening en eigen organisatie

De combinatie overheid en ICT leidt tot boeiende discussies over onderwerpen als complexiteit van ICT-projecten, het samenbrengen van expertise, de rol van het bedrijfsleven en samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven. Het Rijk is sinds een aantal jaren intensief bezig met deze onderwerpen. Om hier op de juiste wijze mee om te gaan, beschikken alle ministeries inmiddels over een toegewijde CIO. Er zijn heldere afspraken gemaakt over een betere beheersing van ICT-projecten. Projecten als digitaal inkopen, modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie, het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving en het project Kantoorautomatisering, Werkplek en Netwerken bij het UWV.

Convenant samenwerking

Een belangrijke ontwikkeling is de reductie van de afhankelijkheid van deskundigheid vanuit het bedrijfsleven door de inrichting van I-interim, een pool van interne ICT-projectleiders. Dat betekent niet dat de samenwerking met het bedrijfsleven nu minder belangrijk wordt. Integendeel, de onderlinge samenwerking is sterk verbeterd. We hebben een convenant met de ICT-sector met een uitgebreide agenda voor vergaande samenwerking. Dit kwam onder andere tot uiting in samenwerking die leidde tot een snelle en adequate reactie op de Diginotar-kwestie.

Hervormingsagenda

Het ICT-beleid van het Rijk richt zich op verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en op het verbeteren van de eigen bedrijfsvoering. Uitgangspunt voor de bedrijfsvoering is de I-strategie, waarin is vastgelegd dat we zoveel mogelijk gebruik maken van generieke voorzieningen, die worden aangeboden door een beperkt aantal interne dienstverleners. We gaan naar een meer geconcentreerde infrastructuur. Een goed voorbeeld daarvan is de consolidatie van de datacenters van het Rijk, van 64 naar 4. Dat levert niet alleen financiële besparingen op, maar leidt ook tot een veiliger en efficiënter beheer, door afname van complexiteit. Met mijn Hervormingsagenda ga ik nog een stap verder. Het streven was dat de rijksdienst in 2017 volledig digitaal werkt, zowel in dienstverlening aan burgers als binnen de organisatie zoals we weten is dit helaas niet gelukt. Daaraan koppelen we de ambitie dat burgers dan nog maar eenmalig gegevens hoeven aan te leveren aan de rijksdienst. Hierbij vergeten we onze medeburgers die minder makkelijk met digitale informatie uit de voeten kunnen zeker niet. Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet. Echter zijn er wel gigantische stappen gezet zoals met DigiD wat verrassend goed werkt.

Kennisopbouw

Als overheid hechten we veel waarde aan opleidingen. Niet alleen voor onze eigen ICT’ers, maar ook voor het management; de opdrachtgevers van projecten. En zeker ook voor burgers. We investeren nadrukkelijk in kennisopbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Techniekpact met bedrijven, onderwijsinstellingen, werknemers, regio’s, scholieren en studenten. Daarmee willen we niet alleen zorgen dat jongeren vaker kiezen voor een toekomst in technische sectoren als de ICT, maar ook dat ouderen en werklozen zich omscholen voor de banen waar vraag naar is in de huidige en toekomstige interneteconomie. Samenvattend werkt het kabinet er hard aan om de positie van Nederland als Digital Gateway to Europe verder te versterken.