Sociale innovatie

Wat is sociale innovatie?

Sociale innovatie bevordert de samenwerking, het creatief denken en het handelen met vernieuwing als focus Dit moet gebruikt worden om tegemoet te komen aan sociale behoeften. Sociale innovatie incorporeert de ervaring en het inzicht van de alle betrokken partijen in een bedrijf of gemeenschap om met nieuwe oplossingen en nieuwe benaderingen te komen.

Sociale innovatie is een manier om verandering waar te maken

De manier waarop veranderingen worden voorgesteld en doorgevoerd is al even belangrijk als de eigenlijke veranderingen die men wil doorvoeren. Sociale innovatie kan alleen succesvol zijn als het gebaseerd is op het betrekken van iedereen bij het proces. Op een eerlijke manier alle betrokkenen, met hun eigen kennis en kunde. Het op een eerlijke manier omgaan met het personeel is van het allerhoogste belang bij sociale vernieuwing. Het welzijn van de werknemers, de directie en zelfs personeelsleden van toeleveringsbedrijven is ook al een deel van de basis. Sociale innovatie moet de basis gaan vormen voor een nieuwe werkomgeving, en uiteindelijk een nieuwe maatschappij, met waarden als empowerment, eerlijkheid, inclusie en welzijn.

De sociale innovatie definitie is moeilijk te maken, omdat ieder deel van de maatschappij zijn eigen onderdeel van sociale innovatie moet ontwikkelen. Sociale innovatie kan helpen om lokale, nationale en mondiale uitdagingen in onze wereld aan te pakken. Ongelijke verdeling van kapitaal, vermogen en eigendom, armoede, klimaatverandering, racisme, werkloosheid, zelfmoord, migratie, integratie, eenzaamheid en ondervoeding zijn uitdagingen voor ons allemaal. Net als ziekten en wereldwijde epidemieën.

Sociale innovatie voorbeelden

Sociale innovatie ontstaat niet vanzelf. Iedereen moer eerst begrijpen dat het mogelijk is sociale veranderingen te veroorzaken zonder de onderliggende structuur van de maatschappij aan te vallen. Daarvoor moeten we, allemaal uiteindelijk leren en begrijpen hoe we sociale innovatie waar kunnen maken.

Een kleine 14% van het plastic dat er op aarde geproduceerd wordt, is recyclebaar, en wordt ook daadwerkelijk hergebruikt. Veel van de rest wordt weggegooid en komt terecht op een afvalhoop van gemeente of van een energiebedrijf, of in zee!. Japanse wetenschappers en ondernemers hebben samen een bacterie ontdekt die leeft van plastic. Door deze bacteriën in te zetten kunnen we wereldwijd het afbraakproces van plastics verkleinen van jaren of nooit, naar een paar maanden. Maar daarvoor is het nodig onze houding ten opzichte van afval te veranderen. Bovendien moeten de wetenschappers er nog even in slagen de hoeveelheid plastic die deze bacterie kan opruimen te verhogen.

We moeten meer dan ooit de passie en het verlangen van de mensen gebruiken om een eerlijker en meer gelijke wereld te scheppen. Door sociale innovatie aan te leren, kunnen we innoveren voor het sociale welzijn, mensen de instrumenten geven om de veranderingen teweeg te brengen die nodig zijn.

Iedereen kan en moet een sociale vernieuwer zijn. En dat is het positieve deel van het verhaal. Wanneer we dit talent inzetten, niet om er zelf beter van te worden, meer geld te verzamelen op een bankrekening, maar om onze omgeving beter te maken, dan pas kan het talent groeien. En dan kunnen we het talent ook gebruiken om zelf de uitdagingen van iedere dag aan te gaan.

Wat is sociale innovatie

Innovatie

Om sociale innovatie duidelijker te definiëren, kijken we eerst goed naar wat innovatie betekent, en kijken we vervolgens naar wat sociaal betekent. Innovatie is zowel een proces als een product. De academische literatuur over innovatie valt dan ook uiteen in twee verschillende stromen. De ene stroom verkent de organisatorische en sociale processen die innovatie opleveren, zoals individuele creativiteit, organisatiestructuur, milieucontext en sociale en economische factoren. De andere stroom benadert innovatie als een resultaat dat zich manifesteert in nieuwe producten, productkenmerken en productiemethoden.

Ook praktijkmensen, beleidsmakers en financiers maken onderscheid tussen innovatie als proces en innovatie als resultaat. Vanuit het oogpunt van proces moet de praktijk weten hoe meer en betere innovatie kan worden geproduceerd.

Om als innovatie te worden beschouwd, moet een proces of resultaat aan twee criteria voldoen. Het eerste is nieuwheid, innovatie hoeft niet noodzakelijkerwijs origineel te zijn, ze moet nieuw zijn voor de gebruiker, de context of de toepassing. Het tweede criterium is verbetering. Om als innovatie te worden beschouwd, moet een proces of resultaat effectiever of efficiënter zijn dan bestaande alternatieven. Aan deze lijst van verbeteringen voegen we meer duurzame of meer rechtvaardige verbeteringen toe.

Sociaal

Uitleggen wat sociaal betekent, is vooral ergerlijk. Veel waarnemers vertrouwen op de aanpak “Ik kan het niet definiëren, maar ik herken het als ik het zie.” Als gevolg daarvan gebruiken enkele van de beste denkers op het gebied van sociaal ondernemerschap en non-profit management de term sociaal om heel verschillende dingen te beschrijven: sociale motivaties of bedoelingen, de sociale sector als juridische categorie, sociale problemen en sociale gevolgen.

Motivatie

Enkele pogingen om de term sociaal te definiëren hebben zich gericht op de intentie of motivatie van de innovator of ondernemer. Het creëren van rijkdom, of het dienen van de wensen van klanten kunnen middelen zijn om een sociaal doel te bereiken, zijn dan niet het doel op zich.

Motivaties zijn helaas niet direct waarneembaar, en ze zijn vaak gemengd. Daardoor is motivatie alleen geen betrouwbare basis om te bepalen wat sociaal is en wat niet. Het is belangrijk om het idee te ontkrachten dat het verschil tussen ondernemers en sociale ondernemers eenvoudigweg kan worden toegeschreven aan de motivatie – met ondernemers die worden aangespoord door geld en sociale ondernemers die worden gedreven door altruïsme.

De sociale sector zelf kan ook niet bepalen wat sociaal is, omdat het methoden en institutionele vormen die sociale waarde kunnen produceren willekeurig uitsluit. De meeste mensen gebruiken de term sociale sector om niet op winst gerichte en internationale niet-gouvernementele organisaties (Ngo’s) aan te duiden.

Maar de complexiteit van sociale problemen, evenals de groei van benaderingen waarbij het bedrijfsleven en de overheid betrokken zijn, betekent dat de definities van sociaal die gekoppeld zijn aan de organisatievorm snel verouderd raken.

Behoeften

Een ander gebruik van het woord sociaal is het beschrijven van een klasse van behoeften en problemen. Er is binnen samenlevingen vaak duidelijk overeenstemming over wat een sociale behoefte of probleem is en welke sociale doelstellingen waardevol zijn, rechtvaardigheid, milieubehoud, gezondheid, kunst en cultuur, en onderwijs.

Een laatste manier waarop mensen het woord sociaal gebruiken is om een soort waarde te beschrijven die verschilt van financiële of economische waarde. Enkele vooraanstaande schrijvers zinspelen op sociale waarde of soortgelijke termen als het scheppen van voordelen of het verminderen van kosten voor de samenleving, door inspanningen om sociale behoeften en problemen aan te pakken op manieren die verder gaan dan de particuliere winst en de algemene voordelen van de marktactiviteit.

Niet alleen maar sociaal

Sociale innovatie hoeft dus niet altijd gericht te zijn, alleen op het sociale aspect. Het is heel goed mogelijk zowel sociaal vernieuwend te zijn als winstgevend.

De energie genererende propellers die in de riolen van Parijs en op andere plaatsen geïnstalleerd worden zijn een goed voorbeeld. Het idee is niet nieuw, propellers worden al heel lang gebruikt om energie op te wekken, denk maar aan windmolens. Ook het gebruik van waterkracht om energie op te wekken is niet nieuw. Met name Zwitserland heeft er een hele industrietak op gebaseerd. De sociale innovatie van deze vorm is het idee om stromend afvalwater, dat we allemaal dagelijks produceren te gebruiken om energie op te wekken. Die energie is een bijproduct, en is dus in principe gratis.

Ook in het bedrijfsleven, waar het uiteindelijke doel toch is om winst te maken, kan sociale innovatie gebruikt worden om de omgeving, de sfeer onder collega’s en ook de productiviteit te verbeteren. Werknemers die waardering ontvangen niet alleen voor de productie, maar ook voor vernieuwende ideeën, zullen vaker met nieuwe ideeën naar voren komen. De werknemers naar waarde eren moet dan ook een belangrijk onderdeel zijn van sociaal ondernemen. Ook hierbij mag het niet alleen gaan om waardering met geldelijke beloningen.