Topicus is het IT-bedrijf dat zich richt op digitale oplossingen in onder andere het onderwijs. “We hebben producten voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Met onze oplossingen willen we de werkdruk verminderen en het inzicht vergroten door gepersonaliseerd onderwijs toe te passen”, vertelt Ruald Ordelman, directeur van IT-bedrijf Topicus.

In een gemiddelde klas zitten tegenwoordig al gauw dertig kinderen. Dertig leerlingen met allemaal een ander IQ, eigen talenten, aandachtspunten, karakters en dus behoeften. Voor die klas staat één leerkracht of docent. Hoe kan hij het beste uit ieder individueel kind halen?

Ruald Ordelman heeft hier een duidelijk idee over. “Wij geloven heel erg in meer inzicht door gepersonaliseerd onderwijs. Ieder kind op zijn eigen niveau laten leren. Nu is het voor een leerkracht of docent niet te doen om voor ieder kind een specifieke leerweg uit te zetten; dat wil zeggen, tenzij hij zich door digitale middelen laat ondersteunen.”

Digitalisering van het onderwijs

Een manier om vorm te geven aan de digitaliseringsslag is door gebruik te maken van digitale leermiddelen om gepersonaliseerd onderwijs tot stand te brengen. Naast de mogelijkheid leerstof individueel op het eigen niveau aan te bieden, is het grote voordeel van digitaal onderwijs dat veel administratieve taken van leerkrachten en docenten digitaal worden uitgevoerd.

Dit levert enorme tijdsbesparingen en vermindering van de werkdruk op. Dirk Jan Timmer, tevens directeur van Topicus legt uit wat dit betekent voor de positie van de leerkracht en de docent. “De leerkracht is en blijft een onmisbare schakel in het proces".

De leerkracht is en blijft een onmisbare schakel in het proces"

Een veelgehoorde klacht van leraren is echter dat er nu te veel tijd opgaat aan administratieve handelingen; van uitgebreide handelingsplannen tot het notuleren van oudergesprekken. Door digitale middelen in te zetten om hen hierin te ondersteunen, wordt ruimte gecreëerd voor de leerkracht om zich weer echt met zijn ‘vak’ bezig te houden. Wij zetten dus eigenlijk de leerkracht en docent weer terug in hun kracht.”

Topicus onderwijs

In het basisonderwijs werkt Topicus bijvoorbeeld met Gynzy Kids. Ruald legt uit: “Dit is een leer-werkomgeving waarin de leerstof op het niveau van het kind, adaptief wordt aangeboden. Dat betekent dat het niveau waarop het kind de lesstof krijgt aangeboden, is afgestemd op de antwoorden die hij geeft. Geeft het kind de juiste antwoorden, dan gaat hij naar een hoger niveau. Maakt hij echter twee keer achter elkaar een fout, dan wordt automatisch een niveau teruggeschakeld.

Hierdoor blijft het kind gemotiveerd en wordt leren een positieve ervaring.” Leerlingen in het voorgezet onderwijs kunnen aan de slag met de applicatie Learnbeat. “Het principe is vergelijkbaar met dat van het basisonderwijs. Alleen de styling is natuurlijk aangepast aan de leeftijd van middelbare scholieren.”

Competentieontwikkeling

Scholen die gepersonaliseerd onderwijs aanbieden, beoordelen leerlingen op hun eigen niveau. In de toekomst zou dit kunnen leiden tot klassen die niet op basis van leeftijd, maar niveau worden samengesteld. Een dergelijke groepsindeling is sociaal-emotioneel gunstig en vermindert pestgedrag. Kinderen die wat minder goed presteren hoeven niet op te kijken tegen de ‘toppers’ in de klas.

Scholen die gepersonaliseerd onderwijs aanbieden, beoordelen leerlingen op hun eigen niveau.

En andersom hoeven de snelle leerlingen niet te wachten op hun iets minder snelle klasgenootjes. Bovendien kunnen kinderen van hetzelfde niveau elkaar beter helpen en prettiger samenwerken. De ervaring van Ruald en Dirk Jan is dat leerlingen op digitale scholen ook fors meer competentieontwikkeling laten zien op het gebied van bijvoorbeeld samenwerken, creatief denken en flexibiliteit.

Dirk Jan legt uit. “Doordat kinderen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau worden uitgedaagd, ontstaat meer ruimte voor competentieontwikkeling. Juist die competentieontwikkeling is in deze tijd cruciaal. Vroeger werd je heel gericht klaargestoomd voor een specifiek beroep.

Tegenwoordig weten we niet wat de beroepen van de toekomst zullen zijn. Daarom zeggen wij, stimuleer kinderen om, naast de kernvakken taal en rekenen natuurlijk, zoveel mogelijk competenties te ontwikkelen, zodat ze deze later kunnen toepassen bij de beroepen die er dan zijn.”

Omslag naar digitaal onderwijs

Een omslag naar digitaal onderwijs heeft voor een school heel wat voeten in aarde. Denk aan veranderingen op het gebied van beleid, communicatie en ouderbetrokkenheid, maar ook hoe begeleid je het proces en waar moet je op letten? Dirk Jan: “Omdat wij, naast het aanbieden van de digitale middelen, scholen ook willen ondersteunen bij het hele overgangsproces, hebben wij de ParnasSys Academie opgericht.

Van daaruit begeleiden wij scholen in alle facetten die bij een transitie naar digitaal onderwijs horen. Ons doel daarbij is leraren in staat stellen de digitale tooling op de meest effectieve manier in te zetten.”

In het basisonderwijs is intensieve ouderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel van digitaal onderwijs. Iedere zes weken gaan ouders, kind en leerkracht met elkaar in gesprek. Gezamenlijk evalueren ze de afgelopen periode en zetten de doelen uit voor de komende zes weken. “Dit is voor scholen echt een omslag".

Van twee of drie keer per jaar een tienminutengesprek, naar ouders intensief betrekken bij het leerproces van hun kind. Voor veel scholen is dit een heel andere mindset, dat is niet altijd makkelijk. Toch hoort het echt bij het totaalplaatje, het vergroot ook weer de motivatie van het kind. Uiteraard is dit één van de aspecten waarbij wij scholen via de academie begeleiden”, aldus Dirk Jan.

Uiteindelijk is de visie van Topicus om de leerkracht en docenten in hun kracht te zetten door ze digitaal te ondersteunen. “Wij geloven dat dit helpt om elk kind zijn eigen talenten te laten ontdekken en dromen na te jagen.”