Jan Raaijmakers
Boegbeeld Topsector LSH

Sinds twee jaar mag ik mijzelf boegbeeld van Topsector Life Sciences & Health (LSH) noemen, een sector die een enorme waarde vertegenwoordigt voor onze maatschappij en patiënten in het bijzonder.

Als boegbeeld zie ik prachtige ontwikkelingen in ‘mijn sector’, die kansen te over bieden voor de toekomst. Het is een snel groeiende sector die bruist van de bedrijvigheid, met een prominente innovatieve rol voor startups en het midden- en kleinbedrijf.

Dankzij een nauw samenspel tussen wetenschap, bedrijfsleven en de zorgpraktijk zijn we in staat om steeds weer nieuwe oplossingen te bieden in het leven van patiënten en ouderen.

 

Bijvoorbeeld de mogelijkheid langer veilig thuis te wonen dankzij e-health, sneller revalideren dankzij nieuwe medische technologie, levensverlenging en een betere kwaliteit van leven dankzij nieuwe geneesmiddelen.

Innovaties behouden

Biotechnologie is binnen het LSH domein een van de hofleveranciers van innovatie: geneesmiddelen, therapieën en vaccins, diagnostica en meer. In deze special staan baanbrekende ontwikkelingen als immuuntherapie, gentherapie en organoids met recht centraal.

Toch is er een keerzijde. Bijna dagelijks valt er in de krant te lezen dat de zorgkosten zullen exploderen. En steeds vaker ook dat juist die mooie bovenstaande innovaties de boosdoener zijn.

In Den Haag spreekt men graag van de Innovatieparadox: innovatie beoogt gezondheidswinst én kostenreductie, maar op politiek niveau heerst het gevoel dat innovaties de zorg in werkelijkheid alleen maar duurder maken.

‘’De Nederlandse biotech sector behoort tot de Europese top’’

De Nederlandse biotech sector behoort tot de Europese top, we zijn trots op onze innovatieve koppositie en toonaangevende gezondheidszorg. Willen we onze verworvenheden behouden en zelfs uitbouwen, dan moeten we samen tot oplossingen komen.

Oplossingen die het innovatieve vermogen van de sector bevorderen én waarbij we ons geld zo effectief mogelijk inzetten. Dat vergt een integrale aanpak en een brede dialoog met alle stakeholders in de zorg.

Integrale aanpak

Allereerst moet het probleem voor iedereen helder zijn. Juist in een tijd van oneliners en fact-free politics is het zaak mythes en vooroordelen te bestrijden en de juiste cijfers op tafel te krijgen. Want lang niet alle innovaties maken de zorg duurder! Uitgaven aan een nieuwe behandeling verdien je vaak terug door minder ligdagen, minder complicaties en voortzetting van behandeling in de periferie of eerstelijn, doordat iemand weer meedraait op het werk en in de maatschappij.

Dit vergt een maatschappijbreed beeld van ons zorgsysteem, de inzet van innovaties en de daarmee gepaard gaande kosten en baten. Als start heeft de Topsector LSH deze complexe taak in een breed Health Technology Assessment (HTA) initiatief op zich genomen.

‘’Op politiek niveau heerst het gevoel dat innovaties de zorg in werkelijkheid alleen maar duurder maken’’

Stroomlijning van innovatie is mijn tweede inzet: idealiter liggen innovatiepush vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven en de innovatiepull vanuit de zorgpraktijk in elkaars verlengde. Vroege samenwerking tussen publieke en private partijen is hiervoor cruciaal.

Topsector LSH voorziet hierin door publiek-private consortia, gericht op een heldere maatschappelijke vraag, waar nodig te initiëren, maar vooral te faciliteren en onderhouden.

Tot slot moeten we innovatie optimaler kunnen implementeren. Aandachtspunten hiervoor zijn: substitutie van bestaande behandelingen, slim inkopen, en snelle, gestroomlijnde procedures om innovaties zo snel mogelijk bij de juiste patiënt te krijgen.

Binnen de regiegroep van Topsector LSH, waarin kennisdomeinen vanuit de hele gezondheidszorg zijn vertegenwoordigd, wordt niet alleen nagedacht over dit soort elementen, maar werkt men ook aan praktische benaderingen met als recent voorbeeld het breder uitrollen en benutten van de preventie mogelijkheden.

Voor mij staat één ding als een paal boven water: we moeten het samen doen. We willen allemaal gezond zijn én gezond blijven en daar kunnen biotechnologische- en medisch technologische innovaties ons bij helpen. Laten we die innovatieparadox dan ook beslechten en een verantwoorde plaats houden voor de innovaties van de toekomst.