Richard Francken

Richard Francken
Senior Consultant
Cerner Benelux

Er wordt gesproken dat sinds 2001, de zorgkosten de grootste kostenpost is welke zo’n 30% van de rijksbegroting in gebruik neemt. En als we de huidige ontwikkelingen mogen geloven, dan zal deze met de huidige groei kunnen leiden tot de helft van de rijksbegroting. Er wordt gesproken dat dit rond 2040 kan worden bereikt.

De algemene tendens is dat wij steeds ouder worden: meer chronische zorg met complexere ziektebeelden. Het gevolg hiervan is dat de vraag naar zorg toeneemt. De gehele Nederlandse gezondheidzorg staat daarom voor een grote uitdaging. Met tegenstrijdige belangen: de zorg moet goedkoper en beter.

Met de Wet Langdurige Zorg (WLZ) die per 1-1-2015 actief is geworden hebben de gemeenten en de zorgverzekeraars meer verantwoordelijkheden. De maatschappij en zorg zal zich meer moeten richten op het gezond houden van mensen, de ondersteuning van technologie is daarbij cruciaal.

Doelstelling en initiatieven

Het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft in 2014 hun visie op de toekomst van de zorg gegeven. In deze visie spelen e-health, technologie en innovatie een belangrijke rol en zijn dan ook als speerpunten gedefinieerd. Onderdeel van deze visie is dat VWS wil dat 80% van de chronisch zieken en 40% van de overige patiënten in 2019 toegang heeft tot hun dossier online. Daarnaast moet in 2019 voor 75% van de chronisch zieken mogelijk zijn hun metingen eenvoudig met hun medisch specialist te delen.

Uitvloeisels van deze visie zijn een aantal los van elkaar gestarte initiatieven.

Deze visie sluit ook aan bij de door de patiënten federatie (NPCF) gestarte project PGD Kader 2020. Uitvloeisels van deze visie zijn een aantal los van elkaar gestarte initiatieven. Medmij is een initiatief om meer grip op je eigen gezondheidsomgeving te krijgen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft samen met VWS een versnellingsprogramma informatie uitwisseling patiënt en professional gestart.

In dit programma zal de patiënt steeds meer een partner worden voor zorgprofessionals en het ziekenhuis. E-health, technologie en innovatie zullen aanjagers moeten zijn om de uiteindelijke doelstelling van het programma te behalen; alle burgers digitaal toegang tot hun medisch dossier in 2020 te laten krijgen.

Betrokkenheid

In bovengenoemde doelstellingen en initiatieven spelen twee zaken een belangrijke rol. Op de eerste plaatst het betrekken van de patiënten/bevolking. Want waar 50% van onze gezondheid wordt bepaald door ons zelf en hoe gezond wij leven, wordt op dit moment slechts 4% daar daadwerkelijk aan besteed en 88% juist aan de dure medische ondersteuning.

Op de tweede plaats staat het thema “Big Data”. Door het normaliseren van verschillende databronnen (ziekenhuizen, huisartsen, verzorgingshuizen, thuiszorg, patiënt metingen) krijgen we veel meer inzicht in het zorgverloop en kan er eerder (preventief) actie worden ondernomen. Dit leidt tot een betere zorg en uiteindelijk tot kosten besparing.

Een bredere kijk op zorg voor de patiënt

Patiënt informatie in de huidige manier van werken is vaak beperkt tot de muren van de zorginstelling waar de patiënt voor een bepaald ziektebeeld onder behandeling is. Om zorg voor de patiënt echt te verbeteren is er een sterke behoefte aan een zorg informatie platform wat een compleet beeld geeft over de situatie van een patiënt (ongeacht in welke zorginstelling die patiënt toevallig onder behandeling is).

Betere en betaalbare zorg, het kan!